Serveis

Què feim

LES NOSTRES SOLUCIONS

Realitzem assessorament ambiental integral (legal, tècnic, de comunicació i participació) a través d’estratègies, projectes i instruments innovadors, oferint solucions que milloren el nostre entorn, els estàndards de qualitat ambiental dels nostres clients, i la percepció i corresponsabilització de la ciutadania.

El nostre objectiu és millorar i facilitar la planificació i gestió ambiental d’entitats públiques i privades, aportant els instruments adequats per a l’ambientalització de les seves estructures, processos, funcionament i projecció.

LEGAL

Realitzem assessorament jurídic expert en matèria ambiental. Facilitem que la normativa ambiental sigui un element accessible i proper als nostres clients, i que serveixi com a instrument de suport per millorar el seu comportament ambiental. 

SERVEIS

 • Projectes d’activitat, Estudis de viabilitat, plans d’empresa.
 • Autoritzacions, llicències i permisos, registres i tràmits de legalització.
 • Assessorament i tramitació d’ajuts i subvencions.
 • Auditories i informes legals: residus, emissions, aigua, mobilitat.
 • Registres i actualització de normativa per a ISO 14001 i EMAS.
 • Ordenances i normativa, impactes normatius, convenis de col·laboració.

PROJECTES TÈCNICS

Realitzem projectes tècnics de caràcter ambiental i agrícola, per satisfer les necessitats d’administracions públiques, empreses i altres entitats que desitgen adaptar-se a les actuals exigències ambientals i de sostenibilitat.

 

SERVEIS

 • Assessorament agrícola: tramitació de subvencions, registres oficials.
 • Planificació i gestió d’espais naturals, espais protegits, ports, platges, costes.
 • Plans, programes i projectes de gestió ambiental: residus, emissions atmosfèriques, recursos hídrics, mobilitat.
 • Sistemes de gestió ambiental ISO 14001 i EMAS, anàlisi de cicle de vida, declaracions de producte.
 • Bases de dades georeferenciades i aplicació de Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS).

AUDITORIES, PERITATGES I ESTUDIS

Oferim als nostres clients la realització d’auditories, peritatges judicials i de part, així com informes i estudis de tota mena amb temàtica ambiental i territorial.

 

SERVEIS

 • Estudis i informes científics i tècnics sobre sostenibilitat i gestió ambiental.
 • Diagnòstics i auditories: sistemes de gestió ambiental, energètiques, hídriques, de residus.
 • Contaminació de sòls: Informe Preliminar de Situació.
 • Contaminació atmosfèrica: petjada de carboni, inventari d’emissions, acords voluntaris.
 • Peritatges judicials: peritatge ambiental, peritatge agrícola.
 • Estudis d’integració paisatgística, inventaris de flora i fauna.
 • Mesuraments de finques i límits.
 • Memòries de RSC per a empreses.

COMUNICACIÓ

El nostre servei d’assessorament en comunicació ambiental permet que tots els seus esforços a millorar el seu comportament ambiental siguin més visibles, atractius i d’un gran poder comunicador. 

SERVEIS

 • Campanyes i estratègies de comunicació, presència online.
 • Eines gràfiques d’educació i comunicació: web, cartells, fulletons.
 • Jornades i esdeveniments amb criteris de sostenibilitat.
 • Fons fotogràfics, vídeo-documentals, vídeos virals.

PARTICIPACIÓ PÚBLICA

Assessorem en participació ciutadana per facilitar una eina que millori la resolució de conflictes socioambientals, la capacitació cap a la corresponsabilització i fer pràctica la democràcia participativa. 

SERVEIS

 • Agenda Local 21, Agenda 21 Escolar.
 • Fòrums i consells ciutadans, consells de nens i nenes, pressupostos participatius.
 • Plans de mediació i participació pública, informació i consulta pública.
 • Participació digital: enquestes online, webs de pols ciutadà.

IMPACTE AMBIENTAL

La identificació i avaluació d’impactes sobre el medi ambient són fonamentals per minimitzar els efectes de qualsevol intervenció amb afeccions territorials. En Lmental tenim una àmplia experiència en la realització d’estudis i informes d’aquesta temàtica, adaptats a la nova normativa.

 

SERVEIS

 • Avaluacions d’impacte ambiental (EIA) ordinàries i simplificades.
 • Avaluacions ambientals estratègiques (EAE) ordinàries i simplificades.
 • Informes de sostenibilitat ambiental i estudis ambientals.
 • Plans i programes de vigilància ambiental.
 • Informes de seguiment ambiental.

ACCESIBILITAT UNIVERSAL

Assessorem a empreses, municipis i altres entitats que vulguin incorporar l’accessibilitat universal com un element diferenciador i de qualitat en els seus serveis o projectes, a través plans i/o sistemes de gestió d’accessibilitat. 

SERVEIS

 • Assessorament per a l’adaptació a normatives específiques.
 • Disseny i implantació de plans d’accessibilitat.
 • Sistemes de gestió i certificació de l’accessibilitat universal.
 • Projectes d’accessibilitat per a destinacions i empreses turístiques.

TURISME

Creiem que el turisme, com a factor fonamental per al desenvolupament, té una clara incidència sobre el medi ambient i la societat. Per això des de Lmental oferim solucions d’acord amb els principis de sostenibilitat, responsabilitat i participació. 

SERVEIS

 • Plans de desenvolupament i dinamització turística per a destinacions.
 • Agenda 21 turisme sostenible.
 • Disseny i creació de productes turístics sostenibles.
 • Assessorament en marketing online, benchmarking i posicionament per a destinacions.
 • Assessorament en eficiència energètica, RSC i gestió sostenible per a empreses turístiques.
 • Implantació de certificacions, segells i normatives de sostenibilitat en turisme.

FORMACIÓ

La nostra formació i el treball continuat en l’àmbit de la consultoria ens han permès acumular una gran quantitat de coneixements teòrics i pràctics. Oferim cursos i jornades formatives sobre diferents temàtiques que ens permeten difondre tota la nostra experiència. 

ÀREES DE FORMACIÓ

 • Auditories ambientals, energètiques i de residus.
 • Tècniques i sistemes de gestió ambiental.
 • Normativa ambiental i política pública.
 • Estalvi de costos a través de la millora ambiental.
 • SIG i Tecnologies de la informació.
 • Gestió sostenible de platges i altres espais.
 • Accessibilitat universal.

INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

Incorporem als projectes un important component tecnològic aprofitant les noves tecnologies (internet, geolocalització, etc.). Prova d’aquest interès són algunes eines tecnològiques que hem desenvolupat i que fem servir de manera contínua:

 • Comunica: eina per gestionar clients i usuaris i realitzar una òptima comunicació amb els mateixos (molt útil per a participació pública, esdeveniments i enviaments de newsletters).
 • Dondelotiro: estem molt orgullosos dels nostres projectes més ambiciosos, el cercador intel·ligent de residus amb el qual saber on vendre, donar i reciclar els residus (d’àmbit nacional i amb més de 150 entitats participants).
 • Enquestes online (un exemple): disposem d’una eina digital que permet processos d’enquestació digital.